Uppgifter

 

Föreningens uppgifter

Att förvalta ägt område vilket bland annat innebär:

  • ansvara för annans rätt till bryggbyggnation och förändringar i bryggor som ligger på föreningens mark/vattenområde
  • ansvara för annans rätt till arbete såsom ledningsdragning mm på föreningens mark.
  • medlemsrekrytering
  • arkivhantering

 

Föreningen har antagit följande bestämmelser:

Angående lednings- och rörläggning mm på föreningens mark.

  • Utnyttjande av föreningens mark för ledningsdragning av olika slag kan medges av styrelsen.
  • Sökande skall förete handling som visar att kommunen eller ev. annan myndighet har medgett den sökta åtgärden.
  • Den som utför eller låter utföra sådan åtgärd på föreningens mark utan styrelsens medgivande riskerar att föreningen kommer att påtala detta.

 

Angående bygge och förändring av befintliga bryggors utseende som ligger på föreningens mark/vattenområde

Utbyggnad av bryggor skall följa samtliga nedanstående riktlinjer för att anses kunna vara en från planbestämmelserna godtagbar mindre avvikelse, som också är i överensstämmelse med detaljplanens syfte.

Som det ”befintliga” läge från vilket mått räknas gäller detaljplanens grundkarta från 1987- 89, oavsett faktiska förhållanden.

Befintliga bryggor kan byggas ut på längden (vinkelrätt mot strandlinjen) under
förutsättning att båda följande villkor för storlek uppfylls.

  - Minst 12 meter öppen vattenyta skall återstå mellan bryggans yttre kant och yttre arrendegränsen.

  - Utbyggnaden får maximalt vara 4,0 meter lång och 1,7 meter bred.

Bryggan skall stå på pålar av järn eller trä, eller vara vilande på stenfundament.

 

Bryggan skall vara helt utan överbyggnader i form av plank, staket, räcken etc.

 

Sjöbodspolicy för Lysekils kommun.pdf